STADGAR

Stadgar för ideella föreningen Vänergaleasen Minas vänner

(ändrad enl. beslut årsmöte 2021-06-20.)

§1. Föreningen är en ideell förening och dess namn ska vara Vänergaleasen Minas vänner (VMV). Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Lidköping, Västra Götaland.

§2. Föreningens ändamål och syfte:

  • Verka för att vidmakthålla och vidareutveckla kunskaper och traditioner vad gäller segling, sjöfart, sjömanskap och skeppsbyggnad, och då i första hand under den tid som Mina tjänstgjorde som fraktskuta, det vill säga 1976 – 1959.
  • Ansvara för bemanning, drift och dagligt underhåll av Mina.
  • Bevara fartyget som ett kulturhistoriskt dokument för framtiden.
  • Bedriva verksamhet för såväl unga som gamla, samt bereda andra organisationer möjlighet att anordna utställningar och andra kulturella arrangemang ombord.
  • Föreningen ska vara ett stöd för Vänermuseets och skolans pedagogiska verksamhet, samt annan ungdomsverksamhet med inriktning på Vänerns natur- och kulturhistoria.

§3. Rätt att bli medlem har fysisk eller juridisk person, som dels godkänner dessa stadgar, dels erlägger de på årsmötet beslutade årsavgifterna.

§4. Föreningens verksamhet ska omfatta kalenderår. Föreningens årsmöte ska senast hållas i mars månad. Medlemsmöte eller extra årsmöte hålls då styrelsen finner det erforderligt eller om så skriftligen påkallas av minst en tiondel av antalet medlemmar. Skriftlig kallelse ska utfärdas av styrelsen två veckor i förväg. Dagordning bifogas.

§5. Vid årsmötet ska förekomma:

   1a. Val av mötesordförande

   1b Val av mötessekreterare

   1c. Val av två justeringsmän

 2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

 3. Fastställande av dagordning

 4. Föredragning av:

   4a. Styrelsens verksamhetsberättelse samt den ekonomiska redovisningen.

   4b. Revisorns berättelse.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Fastställande av årsavgifter.

7.  Information om föreningens arbetsplan och därmed sammanhängande budget för innevarande verksamhetsår.

8. Val av styrelse:

  8a. Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, samt 3 ledamöter.’

  8b. 4 st suppleanter.

  8c. Val av hedersmedlem.

9. Val av revisor:

  9a. En ordinarie som av styrelsen bedöms ha erforderliga kunskaper.

  9b. En suppleant.

10. Val till valberedning:

  10a. Ordförande som tillika är sammankallande.

  10b. En ledamot.

  10c. Två suppleanter.

11. Frågor (motioner) som styrelsen, revisorerna eller enskilda medlemmar skriftligen hänskjutit till årsmötet, skall senast vara styrelsen tillhanda 14 dagar i förväg.

§6. Ordinarie ledamot och suppleant av styrelsen ska vara myndig.

§7. Till revisorer får ej den väljas som är styrelseledamot eller suppleant. Revisor får ej i övrigt vara redovisningsskyldig till föreningen eller närstående sådan person.

§8. Föreningens styrelse äger, vid behov, rätt att adjungera ledamot. Denne har yttranderätt men ej rösträtt.

§9. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter i förening.

§10. Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Omröstning ska ske öppet. Val och omröstningar ska ske med slutna sedlar där så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt.

§11. Den som vid styrelsesammanträde, årsmöte eller medlemsmöte deltagit i avgörande av ärende, äger rätt att reservera sig mot fattat beslut. Reservation skall anmälas till protokollet innan sammanträdet avslutas och kan avfattas skriftligen.

§12. Justerade protokoll från årsmöte samt styrelsemöten skall, inom en månad, tillställas styrelsemedlem samt anslås på anslagstavla ombord.

§13. Föreningens revisor skall, utöver ordinarie revisionsarbete, kontrollera att beslut fattats i enlighet med dessa stadgar. Revisorn skall också, under löpande räkenskapsår, kontrollera föreningens kassa och bokföring.

14. Styrelsen skall

– leda verksamheten i enlighet med föreningens syften och inom ramen för den av årsmötet   fastställda budgeten

– utse erforderliga funktionärer, projektgrupper och tillfälliga kommittéer

– utse inom sig ett arbetsutskott

 – förbereda föreningens årsmöte och extra möte

– upprätta arbetsplan och därmed sammanhängande budget för kommande verksamhetsår

– senast fyra veckor före föreningens årsmöte till revisorn överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkningar avseende det senaste räkenskapsåret

– samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, samt hålla medlemmarna informerade om verksamheten.

§15. Värdehandlingar, protokoll, databärare och andra handlingar av väsentlig betydelse för föreningen skall förvaras i brandsäkert kassaskåp eller bankfack.

§16. För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande utlysta medlemsmöten, av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta. För giltighet av ett sådant beslut, erfordras minst två tredjedels majoritet vid vardera mötet.

§17. För upplösning av föreningen och utskiftning av föreningens överskott, fordras beslut i samma ordning som i § 16 stadgas.

§18. Vid upplösning av föreningen skall, sedan dess skulder betalats, eventuellt överskott tillfalla organisation med likartat ändamål som föreningen.