KALLELSER

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

Härmed kallas du till årsmöte i föreningen Vänergaleasen Minas Vänner söndagen den 17 mars kl. 15.00.

Plats; Campus Lidköping, Fabriksgatan 2, Lidköping

Campus Lidköping intill Rörstrand

Årsbokslut finns att läsa här.

Lättare förtäring serveras.

Välkommen!!!

Tänk på att medlemsavgiften ska vara inbetald för att erhålla rösträtt på mötet.

Förslag till dagordning för årsmöte söndagen den 17 mars 2019,

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justerare
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 8. Revisorns berättelse.
 9. Fastställande av resultat och balansräkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av årsavgiften.
 12. Val av ordf., vice ordf., sekreterare, kassör samt 3 ord. ledamöter.
 13. Val av 3 suppleanter
 14. Val av hedersmedlem
 15. Val av revisor och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning, 2 ordinarie; ordf. och ledamot, samt 2 st ersättare.
 17. Stadgeändring angående revisors auktorisation som beslutades vid årsmöte 2018 § 15A och som skall konfirmeras genom ett andra beslut.
 18. Inkomna motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande