Stadgar för ideella föreningen Vänergaleasen Minas vänner

Till nästa årsmöte i mars 2016 planerar styrelsen att föreslå stämman några ändringar i nuvarande stadgar, som följer här nere.

För att se förslag till ändringar klicka här, Stadgar reviderade.

1. Föreningen är en ideell förening och dess namn ska vara Vänergaleasen Minas vänner (VMV). Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Lidköping, Västra Götaland.

2. Föreningens ändamål och syfte:

Verka för att vidmakthålla och vidareutveckla kunskaper och traditioner vad gäller segling, sjöfart, sjömanskap och skeppsbyggnad, och då i första hand under den tid som Mina tjänstgjorde som fraktskuta, det vill säga 1976 – 1959.

Ansvara för bemanning, drift och dagligt underhåll av Mina.

Bevara fartyget som ett kulturhistoriskt dokument för framtiden.

Bedriva verksamhet för såväl unga som gamla, samt bereda andra organisationer möjlighet att anordna utställningar och andra kulturella arrangemang ombord.

Föreningen ska vara ett stöd för Vänermuseets och skolans pedagogiska verksamhet, samt annan ungdomsverksamhet med inriktning på Vänerns natur- och kulturhistoria.

3. Rätt att bli medlem har fysisk eller juridisk person, som dels godkänner dessa stadgar, dels erlägger de på årsmötet beslutade årsavgifterna.

4. Föreningens verksamhet ska omfatta kalenderår. Föreningens årsmöte ska senast hållas i mars månad. Medlemsmöte eller extra årsmöte hålles då styrelsen finner det erforderligt eller om så skriftligen påkallas av minst en tiondel av antalet medlemmar. Skriftlig kallelse ska utfärdas av styrelsen två veckor i förväg. Dagordning bifogas.

5. Vid årsmötet ska förekomma:

a.  Val av mötesordförande

b. Val av mötessekreterare

c. Val av två justeringsmän

d. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

e. Fastställande av dagordning

f. Styrelsens verksamhetsberättelse samt den ekonomiska redovisningen.

g. Revisorns berättelse.

h. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

i. Fastställande av årsavgifter.

j. Information om föreningens arbetsplan och därmed sammanhängande budget för innevarande verksamhetsår.

k. Val av styrelse:

1.  Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, samt 3 ledamöter.

2. 4 st suppleanter.

3. Val av hedersmedlem.

l. Val av revisor:

1. En ordinarie som ska vara auktoriserad.

2. En suppleant.

m. Val till valberedning: – Ordförande som tillika är sammankallande.  – En ledamot. – Två suppleanter.

6. Frågor (motioner) som styrelsen, revisorerna eller enskilda medlemmar skriftligen hänskjutit till årsmötet, senast tillhanda 14 dagar i förväg.

7. Ordinarie ledamot och suppleant av styrelsen ska vara myndig.

8. Till revisorer får ej den väljas som är styrelseledamot eller suppleant. Revisor får ej i övrigt vara redovisningsskyldig till föreningen eller närstående sådan person.

9. Föreningens styrelse äger, vid behov, rätt att adjungera ledamot. Denne har yttranderätt men ej rösträtt.

10. Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassören, två i förening.

11. Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Omröstning ska ske i öppet. Val och omröstningar ska ske med slutna sedlar där så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt.

12. Den som vid styrelsesammanträde, årsmöte eller medlemsmöte deltagit i avgörande av ärende, äger rätt att reservera sig mot fattat beslut. Reservation ska anmälas till protokollet innan sammanträdet avslutas och kan avfattas skriftligen.

13. Justerade protokoll från årsmöte samt styrelsemöten skall, inom en månad, tillställas styrelsemedlem samt anslås på anslagstavla ombord.

14. Föreningens revisor ska, utöver ordinarie revisionsarbete, kontrollera att beslut fattats i enlighet med dessa stadgar.    Revisorn ska också, under löpande räkenskapsår, kontrollera föreningens kassa och bokföring.

15. Styrelsen ska
– leda verksamheten i enlighet med föreningens syften och inom ramen för den av årsmötet fastställda budgeten
– utse erforderliga funktionärer, projektgrupper och tillfälliga kommitteer.
– utse inom sig ett arbetsutskott. Styrelsens medlemmar ska, var och en, ingå i minst en av dessa grupper, kommittéer eller arbetsutskott.
– förbereda föreningens årsmöte och extra möten.
– upprätta arbetsplan och därmed sammanhängande budget för kommande verksamhetsår.
– senast fyra veckor före föreningens årsmöte till revisorn överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och
resultaträkningar avseende det senaste räkenskapsåret.
– samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, samt hålla medlemmarna informerade om verksamheten.

§17. Värdehandlingar, protokoll, databärare och andra handlingar av väsentlig betydelse för föreningen ska förvaras i brandsäkert kassaskåp eller bankfack.

§18. För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena ska minst två månader förflyta. För giltighet av ett sådant beslut, erfordras minst två tredjedels majoritet vid vardera mötet.

§19. För upplösning av föreningen och utskiftning av föreningens överskott, fordras beslut i samma ordning som i § 16 stadgas.

§20. Vid upplösning av föreningen ska, sedan dess skulder betalats, eventuellt överskott tillfalla organisation med likartat ändamål som föreningen.

Ett av världens äldsta segelfartyg vänergaleasen Mina byggdes 1876 på Fågelö gård, Torsö, på stranden. Sedan 1994 är Lidköping hemort. Föreningen Vänergaleasen Minas vänner äger skutan sedan 1997 och har byggt henne färdig.